MDE БҮТЭЭГДЭХҮҮН

УХААЛАГ АЮУЛГҮЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЗОЧИД БУУДЛЫН МИНИБАРЫГ ОЛГОХ МЭДЭЭЛЭЛ, БИДНИЙ ТҮНШЛҮҮД, НИЙГЭМД ҮНЭ ЦЭНИЙГ БҮТЭЭЖ БАЙНА

MDE КОМПАНИ

БХБ-ыг 2010 онд байгуулан, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЗОЧИД БҮТЭЭРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ ХАДГАЛАЛТТАЙ ХӨРӨНГҮҮД, ГЭРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БУУДАЛ АШИГЛАХ МИНИБАРЫГ ҮЙЛДВЭРЛҮҮЛЖ БАЙНА.